Tilbud

FX Protect – G-FINITY™ CNT Graphene Coating

239,40 kr.443,40 kr.

Varenummer (SKU): N/A Kategori: Tag:

Beskrivelse

FAREMÆRKNING
H304 – Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H225 – Meget brandfarlig væske og damp.
H314 – Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H336 – Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.